Dasar Privasi

Pautan Lain

Dasar Privasi

 

Kami boleh menyimpan maklumat peribadi seseorang dan boleh memberi akses kepada sesetengah maklumat terkumpul dalam data pendaftaran atau data berkaitan dengan pihak ketiga dengan syarat maklumat tersebut tidak mengenalpasti mana-mana orang perseorangan kecuali dibenarkan oleh orang yang berkenaan atau atas tujuan yang baik atau berlandaskan kepada kehendak undang-undang dan proses perundangan.

Hak Cipta

 

Hak cipta laman web ini dan kandungannya, termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan kami kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Az Zuha Group Travel & Tours Sdn Bhd.

Sekatan Atau Penamatan Akses

 

Kami berhak menyekat atau menamatkan akses ke mana-mana bahagian pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis; dan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian akibat daripada sekatan atau penamatan akses tersebut.

Pengunaan Imej Dari ” Public Domain”

 

Setakat yang kami ketahui, semua imej di tapak web ini adalah bebas sepenuhnya daripada sebarang tuntutan hakmilik, oleh sebab imej-imej berkenaan dipercayai berada dalam domain awam. Walaupun begitu, jika mana-mana imej yang terdapat di tapak web ini masih di bawah hakcipta, kami meminta agar pemilik-pemilik hakcipta berkenaan dapat menghubungi kami dengan segera supaya kami dapat mengambil langkah-langkah pembetulan sewajarnya. Kami telah melakukan segala yang patut untuk mengelak daripada melanggar sebarang undang-undang hakcipta apabila mengguna imej-imej di tapak web ini dan kami dengan ini menafikan sebarang tanggungjawab bersabit dengan penggunaan imej-imej tersebut.

(To the best of our knowledge, all the images on this website are completely free of any ownership claims, because they are believed to be in the public domain. Nevertheless, if any of the images appearing on this site are still under copyright, will the copyright owners kindly contact us immediately so that we can take whatever corrective measures as are appropriate. We have made every reasonable effort to avoid any copyright infringements resulting from the use of images on this site and we hereby disclaim responsibility for claims related to such use.)